Sự chứng ngộ của Đức Phật
Sự chứng ngộ của Đức Phật
Không có pháp nào làm chướng ngại đức Phật, không có pháp nào mà Đức Phật không thấy rõ, biết rõ, vì vậy đệ tử thường gọi ngài là Đấng Pháp Vương.