Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/wqksopoj/public_html/wp-content/themes/thcmedia-landing/template-parts/archive/main-archive.php on line 28
Thiền sư tự tại khi biết vô thường
Thiền sư tự tại khi biết vô thường
Trên đời này, không có gì hạnh phúc cho bằng khi ta đang đứng trước lằn tên, mũi đạn, mà vẫn bình tĩnh, an nhiên, tự tại.     Một vị
Đức Phật dùng sen độ người
Đức Phật dùng sen độ người
Niềm tin đúng đắn nơi Đức Phật. Tức là phải hiểu rõ các cái đức lành tiêu biểu của Phật như tự Ngài giác ngộ không thầy, bậc thầy của tất cả
Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to
Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to
Trong Kinh Địa Tạng có nói: “Chúng sinh ở cõi này khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội”. Bởi kẻ sống trong cõi
Cầu siêu phải thành tâm
Cầu siêu phải thành tâm
Tất cả chúng sinh các loài đều từ nghiệp mà sinh ra, nghiệp ấy do tâm tạo, chuyển nghiệp cũng từ tâm mà chuyển. Do vậy ý nghĩa siêu độ, cứu giúp người