Trung ương Giáo hội thăm hỏi chư Tăng chùa Trúc Lâm Kharkov và Hội Phật tử Việt Nam tại Ucraina

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
Số: 61/HĐTS-VP1V/v thăm hỏi Chư Tăng chùa Trúc Lâm Kharkov và Hội Phật tử Việt Nam tại Ucraina.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                    Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

  • Hội Phật tử Việt Nam tại Ucraina;
  • Thượng tọa Quang Điền và chư Tăng, Phật tử chùa Trúc Lâm Kharkov, Ucraina.

Trước những diễn biến phức tạp của xung đột vũ trang đang xảy ra tại Ucraina trong mấy ngày vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin gửi lời thăm hỏi ân cần, lời cầu nguyện bình an tới Chư Tăng, đồng bào Phật tử và cộng đồng người Việt Nam ở Ucraina.

Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, chư Phật, Bồ Tát che chở cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina, cũng như tất cả cộng đồng các dân tộc được bình an trước bom đạn của chiến tranh xung đột. Những người Phật tử, nhất là người Việt Nam chúng ta đã thấu hiểu nỗi đau thương của chiến tranh và luôn luôn mong muốn cuộc sống hòa bình. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho hòa bình, chấm dứt xung đột vũ trang, cầu nguyện cho sự đối thoại hòa bình vì sự bình yên của nhân loại.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam để có những giúp đỡ kịp thời cho bà con cộng đồng người Việt Nam ở Ucraina sớm được ổn định cuộc sống. Đồng thời, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đề nghị Hội Phật tử Việt Nam tại các nước châu Âu tổ chức đón tiếp bà con cộng đồng người Việt Nam di chuyển từ Ucraina sang các nước châu Âu sẽ nhận được sự trợ giúp kịp thời.

Nam mô tiêu tai giáng cát tường Bồ tát Ma ha tát!

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, PCT TTr. HĐTS;
– Ủy ban NNVNVNONN;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– Lưu VP1.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ    Thượng tọa Thích Đức Thiện

Bình luận
Tin cùng chuyên mục